Mevzu ve sahih hadislerden seçmeler bu kategoride yer alır.

Arapça Türkçe Hadisler

Bir kaç hadis,bol kaynak.

’’Her kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı konuşsun ya da sussun…’’(her iki hadis de aynı manadadır.)

Kaynaklar :
1.     Buhari,Sahih,hadis no: 6018 (4 kez)
2.     Müslim,Sahih ,hadis no:47
3.     Tirmizi,Sünen
4.     Ebu davut,Sünen
5.     Darimi,Sünen
6.     A.B.Hanbel,Müsned (3 kez)
7.     İbn Hİbban,Sahih
8.     Ebu Avane,Müstahrec
9.     Hakim,Müstedrek
10.     Beyhaki,Sünen-i kübra (3 kez)
11.     İmam Malik,Muvatta
12.     İbn Hacer,Metalibu Aliye
13.     Şihab,Müsned (4 kez)
14.     Taberani,Mucemül evsad (2 kez)
15.     Taberani,Mücemül kebir (5 kez)
16.     Beyhaki,el Erbeun el suğra
17.     İbn Ebi Hatim,Talik ala ilel
18.     Beyhaki,Şuabül iman (4 kez)
19.     Tahavi,Müşkilul asar
20.     Cessas,Ahkamül Kur’an
21.     Beğavi,Mualimu tenzil
22.     Ebu Neim,Hilyetül Evliya
23.     Buhari,el Edebül Müfred
24.     Beyhaki,el Adab
…………………………

“Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak.
Zira gönül, (sözde ve işde) doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar.”

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ : ’’Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak.’’ Kısmı için ;

Kaynaklar :

1.     A.B.Hanbel,Müsned (2 kez)
2.     Darimi,Sünen
3.     Sehavi,Mekasidül Hasene
4.     Tirmizi,Cami’
5.     İbn Ebi Asım,el Ahad vel müsenna
6.     Bezzar,Müsned
7.     Nesai,Sünen-i kübra
8.     Nesai,Sünen-i suğra
9.     Ebu Yala,Müsned
10.     İbn Mesud el Beğavi,Şerhu sünnet
11.     Tahavi,Müşkilül asar
12.     Tusi,Muhtasarul ahkam el müstahrec ala Camii Tirmizi
13.     İbn Arabi,Mucem
14.     İbn Hİbban,Sahih
15.     Taberani,Mucemül kebir
16.     (Ebu Nuaym Ahmed b. Abdullah b. Ahmed el-İsbehani ,Tabakâtul-Muhaddisin
17.     Hakim nisaburi,Müstedrek ala sahihayn
18.     Ebu davut tayalisi,Müsned
19.     Ebu Neim,Hilyetül Evliya
20.     Ebu Nuaym Ahmed b. Abdullah b. Ahmed el-İsbehani,Ahbaru isbehan
21.     Şihab,Müsned
22.     Beyhaki,Sünen-i kübra
23.     Beyhaki,Şuabül iman
24.     İbn Cevzi,Tahkik fi mesailil hilaf
25.     İbn Cevzi,el İlelül mütenahiye

…………………………

’’O (peygamberimiz) kabir azabından (Allah’a) sığınırdı.’’

Kaynaklar :
1.     Müslim,Sahih (2 kez)
2.     Nesai,Sünen-i kübra (6 kez)
3.     Nesai,Sünen-i suğra (4 kez)
4.     A.B.Hanbel,Müsned (3 kez)
5.     İbn Hibban,Sahih
6.     Hakim,Müstedrek
7.     Ebu Avane,Müstahrec
8.     Ebu Nuaym,el Müsnedül müstahrec ala sahih Müslim (2 kez)
9.     Taberani,Müsned-i Şamiyyin
10.     Abdurrezzak,Musannef
11.     Taberani,Mucemu kebir
12.     el Razi,el Fevaid
13.     İbn Ebi Asım,el Sünnet
14.     Abdullah bin Ahmed,el Sünnet
15.     Beyhaki,İsbatu azabil kabr
16.     Beyhaki,Şuabul iman
17.     Taberi,Tehzibul Asar
18.     Tahavi,Müşkilül asar
19.     İbn Sa’d , Tabakatül kübra
20.     Taberani,el Dua
…………………………

’’Kişinin boş şeyleri terk etmesi iyi Müslüman oluşundandır.’’

Kaynaklar :
1.     Tahir bin Muhammed bin Tahir el Makdisi,Safvetu Tasavvef (16 kez)
2.     Tirmizi,Cami’
3.     İbn Mace,Sünen
4.     İmam Malik,Muvatta
5.     A.B.Hanbel,Müsned
6.     İbn Hibban,Sahih
7.     Beyhaki,el Medhal
8.     Şihab,Müsned (5 kez)
9.     İbn Raşid,el Cami
10.     İbn Vehb,el Cami
11.     Taberani,Mucemu sağir
12.     Taberani,Mucemü kebir
13.     Taberani,Mucemu evsad
14.     Ebu Bekir İsmail,Mucem
15.     el Razi,Fevaid (6 kez)
16.     Beyhaki,el Erbeun el Suğra
17.     el Makdisi,el Erbeun
18.     Malik bin Enes,el Fevaidul avalil münteka (10 + kez)
19.     Ebu Tahir Selefi,Cüz
20.     İbn Ebi Hatim , el İlel
21.     İsbehani,Emsalül hadis
22.     Adeni,el İman
23.     Ebu Bekir Muhammed bin bişr el Zebeyril İkriy,el Cüz -Fevaid
24.     İbn Bedda,İbanetul Kübra
25.     Ebu Hüseyin Muhammed bin Ahmed bin cumey’ el Saydavey,Mucemu şuyuh
26.     Darekutni,el İlel
27.     Hattabi,Uzlet
28.     Beyhaki,Şuabul iman (5 kez)
29.     Beğavi,Şerhu sünnet
30.     İbn Abdil Ber,el Temhid (12 kez)
31.     İraki,Tarhut tesrib
32.     Ebu Nuaym,Hilyetül evliya
33.     Yakup bin Süyfan,el Marife ve tarih
34.     Cürcani,el Kamil fi zuafail rical
35.     ibn Abdil Ber,el istitizkar
36.     Ebu Nuaym,Marifetu sahabe
37.     Ukayli,Zuafaül kebir
38.     İbn Abdil ber,Marifetül eshab
39.     Hattabi,Tarih-u Bağdat
40.     Zehebi,Tarih-u İslam
41.     Zehebi,Siyeru alamu nubela
42.     Mizzi,Tehzibul kemal
43.     İbn Ebi Asım,el Zühd
44.     Veki’ bin Cerrah,Kitabul Zühd
45.     İbn Ebi Dünya,el Samet ve Adabullisan
46.     Ebu Leys Semerkandi,Tenbihul Ğafilin
47.     Hattabi,Uzlet
48.     Beyhaki,el Adab
49.     Sehavi,Mekasidül hasene
…………………………

’’Ameller niyete göredir.’’ veya ’’ Ameller niyetlere göredir.’’

Kaynaklar :
1.     ” إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ” Suyuti – Ciyad
2.     ” إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ” Hadis-i Ebu Kasım el Celiy
3.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ el cami fil ilel ve marifetu rical,Ahmet B.Hanbel
4.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ” elfevadidi celile ,İbn ukayl
5.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Ebü’l-Fütuh Mecdüddin Muhammed b. Muhammed b. Ali et-Tai, Kitabü’l-erbain fi irşadi’s-sairin ila menazili’l-müttakin
6.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Fevaid,Ebu hasan bin Talha el Ne’li (2 kez)
7.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Müsned-i Ebu Hanife
8.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Müsned, A.B.Hanbel
9.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Müsned,A.B.Hanbel
10.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ elfevaidi müntekat ala şerhil imameyn,Muhammed bin Muhtar bin Müeyyid billah
11.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Hadis-i Ebu Nasr
12.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ el Zühd,Hünad bin el sirry
13.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Safvetuttefasir , Ebu zür’a tahir bin muhammed el Makdisi
14.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ meşiha, ebi Abdullah el Razi (2 kez geçer)
15.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ elfevaidi müntekat an şuyuhi sikat,muzaffer bin hüseyn bin besti
16.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Sahihlerden 40 hadis,ismail bin ahmet bin muhammed nisaburi
17.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ehadis, an şuyuh ebi muhammed el be’lebekky
18.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ el fevaidi mültefizza vel feraidil mültekitta,muhammad bin mekki bin ebi el reca (2 kez)
19.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ meşihah, Ebu huseyn bin muhtedi billah
20.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ fevaidi muhrace , şuyuhu ebi abdullah el müezzin
21.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ sahih-i buhari,muhammed bin ismail el Buhari (2 kez)
22.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ sahih-i buhari,muhammed bin ismail el Buhari (4 kez)
23.     الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ sahih-i buhari,muhammed bin ismail el Buhari
24.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ehadisu ve hikayat , ebu tahir el selefi
25.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا ibn neccar,tarihu bağdat
26.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا Sahih,müslim bin haccac
27.     الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا cerh ve tadil,ibn ebi hatim el razi
28.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا isaratül fevaid,ibn abdil ber
29.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا ibn Asakir,el erbein
30.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا el meşihatul bağdadiyyetu,ibn müslime el emevi
31.     الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا el tuyuriyyat , ebu hasan el tuyuriyye (2 kez)
32.     الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا isaratül fevaid,ibn abdil ber
33.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ emali,Abdulmelik bin bişran
34.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا el tuyuriyyat , ebu hasan el tuyuriyye
35.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ el emali vel kıraat,hasan bin ali bin affan
36.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا siyeru alamu nübela,zehebi
37.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ   siyeru alamu nübela,zehebi
38.     الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا Tabakatül Şafiiyetil kübra,Sübki
39.     الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا siyeru alamu nübela,zehebi
40.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Sünen,İbn Mace
41.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا tabakatu şafiiyyin,ibn kesir el Dımaşk
42.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ibn hacer el askalani,mucemu şeyhatu meryem
43.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ el ahadisu erbein,ibn nasiriddin el dımaşk
44.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ el ruvat,el erbeatu aşer,ziyaul makdisi
45.     الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا Sünen,Ebu Davut el sicistani
46.     الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا sehavi,el mekasidül hasene
47.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا   El cami’ , muhammad bin isa el Tirmizi
48.     اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ إِنَّمَا   El Muvatta,Malik bin enes
49.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ   ezzuhd vel rakaik , İbn Mübarek
50.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ el bahr,Ebu bekr El Bezzar
51.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Sünenil kubra,el Nesai (4 kez)
52.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ süneni suğra,Nesai (3 kez)
53.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ el münteka,İbn Carut el Nisaburi
54.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Tehzibul asar,İbn hacer el Taberi
55.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Sahih,İbn Huzeyme (3 kez)
56.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Mustahrec , Ebu Avane (2 kez)
57.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ şerhu sünnet,huseyn bin mesud el Beğavi
58.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ şerhu sünnet,huseyn bin mesud el Beğavi
59.      إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ İbnül Münzir,el evsad fi sunen vel icma vel ihtilaf (2 kez)
60.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ şerhu meanil asar,tahavi
61.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ müşkilul asar, tahavi
62.     إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ el ilel,ibn ebu hatim el Razi
…………………………

’’ Öfkelenme ! ’’

Kaynaklar ;

1.     Buhari,Sahih 2 kez
2.     Müslim,Sahih
3.     Tirmizi,Sünen (Cami’)
4.     İbn Mace,Sünen
5.     İmam Malik,Muvatta 2 kez
6.     A.B.Hanbel, Müsned 10 kez
7.     İbn Hibban,Sahih 5 kez
8.     Hakim,Müstedrek 2 kez
9.     Ebu Avane,Müstahrec 2 kez
10.     Beyhaki,Sünen-i Sağır
11.     Beyhaki,Sünen-i Kübra 5 kez
12.     Beyhaki,Marifetu el- sünen vel asar
13.     Ebu Yala,Müsned 4 kez
14.     İbn Hacer,Metalibu Aliye 2 kez
15.     İsmail Busiri ,Zevait Mesanidi Aşer 6 kez
16.     Taberani , Müsnedu Şamiyyin 4 kez
17.     Abdurrezzak,Musannef
18.     İbn Ebi Şeybe, Musannef 3 kez
19.     Vehb bin müslim ebu muhammed el misri,El camiu fil hadis 5 kez
20.     Taberani ,Mucemul evsad 2 kez
21.     Taberani,Mucemül kebir 11 kez
22.     İbn Kani,Mucemu Sahabe
23.     İbn Mukri,Mucem
24.     Meşihat-u Muhammet Razi bin Hattab
25.     Meşihat-u Ebi Abdillah Razi
26.     Hadis-i (cüz) Yahya bin Muin
27.     Malik Bin Enes,Ğaraib
28.     Ebu Abdillah Muhammed b. Ali Alevî, el-Fevâidul-muntekâ velgarâibül hısân
29.     Ehadis-u Affan bin Müslim
30.     Ebu neim,Emali
31.     İbn Bişran,Emali
32.     İbn Hacer,Emalil Mutlak
33.     Beyhaki,Şuabul İman 6 kez
34.     Hüseyn bin mesud el Beğavi ,Şerhu sünnet
35.     Tahavi , Müşkilül Asar 2 kez
36.     İbn Abdil Ber,Temhid 7 kez
37.     İbn Abdilber, İstizkâr 3 kez
38.     Taberi ,Camiül Beyan
39.     İbn Ebi Hatim’in Tefsir’i
40.     Ali b.Ahmet vahidi Nisaburi,El-Vasit Fî Tefsiril-Kur’anil Mecid
41.     Ebu Neim,Hilyetül Evliya 8 kez
42.     İbn Sa’d , Tabakatül Kübra
43.     Buhari,Tarihul Kebir
44.     İbni Ebi Asım ,el Ahad vel Mesani
45.     Tarih-u Taberi
46.     İbn Adiy, El kamil fi zuafai rical 3 kez
47.     Darekutni,El İlel 3 kez
48.     Ebu Neim ,Ehbaru esbehan
49.     Ebu Nuaymm,Marifetu sahabe 6 kez
50.     İbn Abdil Ber, el-İstiab fi Marifetil Ashab
51.     Hatip Bağdadi,Tarih-u Bağdat 2 kez
52.     Zehebi, , Siyeru Alâmin-Nubelâ 2 kez
53.     Zehebi,Tabakatul Şafii
54.     Mizzi,Tehzibul Kemal 3 kez
55.     A.B.Hanbel,Fezailü Sahabe 3
56.     İbn Şahin,Fezailü Seyyidetunnisa be’de Meryem-Fatıma
57.     İbn Mübarek, El Zühd
58.     Hammad,El Zühd
59.     A.B.Hanbel,El Zühd 2 kez
60.     Hünad bin El Sirry,El Zühd
61.     İbn Ebi Dünya,el-Semetu Ve Adabul-Lisan
62.     Mervezi, Tazimu Kadrissalah 2 tane
63.     Beyhaki,Zühdül Kebir
64.     İbni Hibban, Ravzatül Ukala
65.     Taberani,Mekarimül Ahlak
66.     Beyhaki,El Adab
67.     Abdullah bin Mesut Beşkuval,El ğavamiz vel mübhemat
68.     Ebu Hüseyn el Beğavi,Fevaid
69.     Muhammed Makdisi,Safvetut Tefasir
70.     İbn Asakir,Tarih-u Dımaşk
71.     Heysemi,El Maksid
72.     Ebu Bekr Muhammed bin Cafer bin Sehl Şamir,Mesaul ahlak ve mezmumeha
73.     Mervezi,Muhatar-ı Kıyamu Leyl

Bir yanıt bırakın

Yorum yapmak için giriş yapmış olmalısınız.