Mevzu ve sahih hadislerden seçmeler bu kategoride yer alır.

Ben Gizli Bir Hazineydim… Hadis Midir ?

Ben Gizli Bir Hazineydim… Hadis Midir ?

Ben Gizli Bir Hazineydim… Hadis Midir ?Konu ile ilgili iki farklı rivayet vardır.كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتجليت عليهم فعرفونيHer iki rivayetin ortalama tercümesi “Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve kâinatı yarattım.” budur.

Dilerseniz , sahihlik meselesine geçmeden önce , Muhammed Zâhid el-Kevserî’ye kulak verelim,diyor ki:
“Her ilim ehlinden alınır.Öyle insanlar vardır ki, bir ilim dalında otorite oldukları halde, bir diğer ilim dalında avam mertebesindedir.”(1)

Bu sebebe binaen , Sadece hadis alanında uzman olan bir alimden, fıkıh öğrenmek gibi; sadece fıkıh alanında uzman olan bir alimden hadis öğrenilmesi de hatadır.Bir uzman , allame (her alanda uzman) olmadıkça , kendi alanı dışında görüşlerine itibar etmek bizi hataya sürükleyebilir.Farklı bir örnek olarak ;Diş doktoruna gidip kalp ameliyatı hakkında soru sormayı verebiliriz.Diş doktoru da doktordur,ilim sahibidir lakin kalp ameliyatı hakkında ne derece uzmandır ? Konumuz hadis,hadis usulu , cerh-ta’dil,rical…Öyle ise muteber olan , bu alanda uzman olanların görüşüdür.

Sahih hadisin tarifi nedir ?

Adalet ve zabt sıfatlarını hâiz olan râvilerin, muttasıl senetle rivayet ettikleri şâz ve muallel olmayan hadislerdir.(2)

Bir tane hadis örneği(3)

Yani öncelikle ravi (hadisi ilk duyan,ondan duyan,ondan duyan…) olacak.Ravi de belli şartlara haiz olacak.Buna göre hadisin senedi olmalıdır.Konumuz olan hadisin ise senedi yoktur.Senedi olmayınca doğal olarak ravi de yoktur.Ravi olmayınca bu ravinin yukarıdaki şartlara haiz olma ihtimali de ortadan kalkmış oldu.İlgili hadis keşfen hadistir,denilirse cevaben ’’Keşf ile gelen bilgiler,sadece kişinin kendisi için delildir.’’ denilir.(4)

Hadis uzmanlarının görüşleri

Acluni , Keşful Hafa’sında der ki :’’ibn Teymiyye Nebi kelamı değildir.O söz için sahih ve zayıf (herhangi bir) sened (rivayet zinciri) bilinmiyor.Zerkeşi ve (hadis) hafızı İbn Hacer ve Suyuti ve diğerleri bu görüşe tabi olmuştur.Ali el Kari demiştir ki ’Fakat manası (haktır)sahihtir.’’(5)

’’İbn Teymiyye o hadis değildir ve ne sahih ne de zayıf bir senedi bilinmez.Zerkeşi ve şeyhimiz (İbn Hacer-Buhari şarihi) ona tabi oldu.Zeyl’de de İbn Teymiyye ona mevzu demiştir.’’ (6)

’’Aslı yoktur. (hadis değildir.)’’ (7)

Şeyh Ahmet (8)ve ibn Arrak(9) da hadisin asılsız olduğu görüşündedir.

Müfessir Alusi ,’’Her kim Sufilerden rivayet edecekse naklinin (senedinin) sabit olmadığını itiraf ederek etsin,fakat o (söz) keşfen sabittir.’’ der.(10)

Değerlendirme

Falanca veya filanca hadis uzmanları müteşeddit olabilir lakin Suyuti için böyle bir söz söylenmemiştir ve kendisi ehli sünnettir.Suyuti’nin gerek hadis gerek tefsir olsun pek çok ilme haiz bir alim olduğu ilim çevrelerince malumdur.Ayrıca ilgili metinin bir senedinin olmadığı ve hadis üzerine uzmanlaşmış tek ismin bile ’’sahihtir.’’ demediği göz önüne alınınca ilgili metin için söylenecek şeyin ne olduğu ortaya çıkmış olur.İbn Arabi’nin Futuhat-ı Mekkiyye’de hadis diyerek yazması veya Alusi’nin keşfen hadis demesi ve Aliyyül Kari’nin ’’ sadece manası sahihtir.’’ demesi , bu metnin bir hadis olduğunu göstermemektedir.Unutmayalım ki hadisin senedi yoktur.En iyi ihtimalle keşfen hadistir ve keşfen hadis oluşu,keşif sahibi haricindekileri bağlayıcı değildir.Her hangi bir hadis kitabında bu metnin geçmiyor oluşu da bu metnin bir hadis olmadığını göstermektedir.Sufi alimlerin kitaplarında geçiyor oluşu,bu gerçeği değiştirmemektedir çünkü konu hadistir.Konu göz hastalığı iken , kırık çıkıkçıya giden var mı ?

………….
DİPNOTLAR

1- el’Seyfu’s-Sakil mukaddimesi, 12
2- Prof. Dr. Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
3- Buhari şerhi,Fethul Bari,c.1
4-Diyanet iki ciltlik ilmihal,c.1,s.66,Ankara-2006
5-Acluni , Keşful Hafa,c.2,s.132,2016 nolu hadis, Mektebetül Kudsî, Kahire.
6-Muhammet Bin Tahir Feteni , Tezkiratü’l Mevzua,s.11
7-Hadis hafızı,Celaleddin Suyuti,Durru’l Münteşira,163, Camiatul-Melik Suud
8-Camiu’s Seade,c.1,s.99
9-Tenzihu’ş Şeria,1,148,44
10-Ruhul Meani(27,22)

Bir yanıt bırakın

Yorum yapmak için giriş yapmış olmalısınız.